سه شنبه, 23 مهر 1398

اطلاعات

 

bakhshname

 

 

sarfasle reshte

 

 

jozavat

جزوه اکواپونیک

تماس با ما

                                                                    برنامه كلاسهاي خلباني / ديسپچري                                                                                

                                                                     

 

اساتيد محترم

 

ساعت

 

روز

 

درس

 

جناب آقاي صادقي   

 

9:30/13:30

 

يكشنبه

 

زبان عمومي

 

جناب آقاي صادقي

 

9:30/13:30

 

دوشنبه

 

زبان عمومي

 

جناب آقاي صادقي

 

9:30/13:30

 

پنجشنبه

 

زبان عمومي