پنج شنبه, 21 آذر 1398

اطلاعات

 

bakhshname

 

 

sarfasle reshte

 

 

jozavat

جزوه اکواپونیک

حروف C كلاس /  GND كلاس زميني /  FLT   پروازي

 

 

شرح دوره ها

c

مبلغ دوره

طول دوره

1

خلباني

شخصي هواپيماPPL

GND

35/000/000

8ماهه 364ساعت كلاس زميني

FLT

170/000/000

50ساعت پرواز

2

خلبانی

بازرگانی هواپیما CPL

GND

35/000/000

  1. 350 ساعت

FLT

400/000/000

100 ساعت پرواز

3

ديسپچري پرواز

...........

60/000/000

1300ساعت

4

مهمانداري هواپيماF.A 

...........

32/000/000

1100ساعت

5

صدور بليطهواپيماTICKETING

مقدماتي

4/500/000

12 روزكاري

6

صدور بليطهواپيماTICKETING

پيشرفته

4/500/000

12 روز كاري

7

مجوز پرواز با دستگاه IR

GND

30/000/000

320ساعت

FLT

160/000/000

40ساعت پرواز

 

* مبالغ فوق به ریال می باشد.

* کلیه هزینه ها بصورت اقساط دریافت می شود.