پنج شنبه, 21 آذر 1398

اطلاعات

 

bakhshname

 

 

sarfasle reshte

 

 

jozavat

جزوه اکواپونیک

چگونه هواپیما چگونه روی باند فرود ترمز کرده و متوقف می شود؟

 

هنر خلبان این است که هواپیما را آرام در محلی مشخص و با سرعتی خاص روی باند فرودگاه بنشاند. اگر باد جانبی خیلی قوی باشد، سکان هدایت باید بسرعت وارد عمل شود. وقتی هواپیما با زمین تماس می گیرد، سرعتش بیش از ۲۰۰ کیلو متر در ساعت است که این سرعت باید به شدت کاهش یابد در غیر این صورت هواپیما از باند خارج می شود. با این کار باله ها بلند می شوند و زمینه ترمز در هواپیما را فراهم می کنند. خلبان نیروی رانش موتور را کاملا معکوس می کند طوری که صدای موتور به گوش می رسد. زیرا سرعت هواپیما بایستی بطور کامل کم شود و در نتیجه چنین صدایی ایجاد می شود. موضوع از این قرار است که موتورها باعث کم یا زیاد شدن سرعت هواپیما می شوند. خلبان با پدال گاز، مسیر گازهای خروجی موتورها را عوض می کند به طوری که آن ها را از عقب به جلو پرتاب می کند که به این کار نیروی رانش معکوس می گویند. بدین ترتیب نیروی موتورها در جهت مخالف و به صورت یک ترمز عمل می کند. از طرف دیگر، چرخ های هواپیما، مانند یک خودرو، دارای ترمز هستند، اما این ترمزها وارد عمل نمی شوند مگر زمانی که سرعت هواپیما بسیار کم شود. خلبان زمانی از آن ها استفاده می کند که بخواهد بطور کامل هواپیما را جلوی ترمینال متوقف کند.