پرواز هاي ماندگار:
سال۱۵۰۰ : طراحی یک وسیله پرنده توسط لئوناردو داوینچی
سال۱۷۸۳ : اولین پرواز انسان توسط یک وسیله سبکتر از آزمایش‌های مربوط به هوا ﴿بالن هوای گرم توسط برادران فرانسوی مون گلفیر mon golfier﴾
سال۱۹۳۷ : پرواز برادران رایت با اولین هواپیمای موتور دار جهان
سال۱۹۳۹ : پرواز اولین هواپیما با موتور جت (heinkel he-178)
سال ۱۹۴۷: چوک ییگر سرعت صوت را بوسیله اولین هواپیمای مافوق صوت جهان شکست.
سال ۱۹۶۱: یوری گاگارین ، اولین انسان در فضا
سال۱۹۶۹ : نیل آرمسترانگ ، اولین انسان بر روی ماه
سال۱۹۷۰ : ورود بوئینگ ۷۴۷ به آسمان ﴿اولین جامبو جت جهان ﴾
سال ۱۹۷۶: ورود کنکورد ﴿ اولین هواپیمای مسافربری مافوق صوت جهان ﴾
سال۱۹۸۱: قرار دادن اولین شاتل فضایی جهان توسط امریکا در فضا